Vedtægter vedtaget på Generalforsamlingen den 29. januar 2023:Danmarks civile Hundeførerforening

Kalundborg afdeling

 

 

VEDTÆGTER

pr. 29. januar 2023

 

 

1. Lokalforeningens navn og hjemsted

 

1.1 Lokalforeningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening Kalundborg afdeling.

                           

1.2 Foreningens hjemsted er Kalundborg.

 

 

2. Tilknytning

 

2.1 Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

2.2 Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.

 

 

3. Formål

 

3.1 Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.

Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.

 

3.2 Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.

 

 

4. Medlemmer

 

4.1 Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.

 

4.2 Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.

 

 

5. Kontingent

 

5.1 Kontingent til foreningen (grundkontingent) fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Kontingent til Landsforeningen og Kreds 6, som vedtages på hhv. Landsmødet og Kredsgeneralforsamlingen, tillægges grundkontingentet og oplyses ved opslag i klubhuset samt på klubbens hjemmeside 

Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

 

5.2 Ingen kan deltage i forenin­gens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemsskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem. Trænings­gebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Kontingentåret går fra 1. januar til 31. december.

 

5.3 Medlemmer, der ikke inden 6. januar har betalt grundkontingent, kan slettes af for­eningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldigt kontingent for det pågældende kontingentår er betalt.

 

5.4 Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

 

5.5 For medlemmer, der tillige er medlem i en anden lokalforening, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen. Betalingen påhviler den lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først. Hvis medlemsskabet i denne lokalforening ophører, bortfalder medlemsskabet i de øvrige lokalforeninger også.

 

5.6 Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.

 

 

6. Generalforsamling

 

6.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.

 

6.2 Generalforsamlingen skal afholdes inden den 31. januar. Indkaldelse til generalfor­samlingen sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer på foreningens hjemmeside eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

 

6.3 Generalforsamlingen behandler føl­gende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning af foreningens formand.

2a.  Orientering ved formændene for de faste udvalg.

 1. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
 2. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr. (Indstilling fra bestyrelsen skal fore­ligge).
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af formand.
 5. Valg af kasserer.
 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

 

6.4 Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.

 

6.5 Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. 

 

6.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før gene­ralforsamlingen.

 

6.7 Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

6.8 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

 

6.8.1 Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

 

7. Ekstraordinær generalforsamling

 

7.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæring derom er modtaget.

 

 

8. Bestyrelsen

 

8.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. 

 

8.2 Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen forskudt for hinanden. 

 

8.3 Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år, 2 afgår med formanden, og 3 afgår med kassereren. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant.

 

8.4 Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.

 

8.5 Formand og kasserer kan ikke komme fra samme husstand.

 

8.6 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges rejse og evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

 

8.7 Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.

 

8.8 Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme. Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav

 

 

9. Regnskabsår

 

9.1 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand medio januar og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

 

9.2 Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

 

 

10. Tilmelding til konkurrencer

 

10.1 Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

 

 

11. Disciplinærsager

 

11.1 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 

 

12. Opløsning

 

12.1 Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst fem medlemmer stemmer imod.

 

12.2 Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret. Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg. Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

 

12.3 I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.

 

12.4 Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, leveres tilbage til denne.

 

12.5 I tilfælde af opløsning indsættes foreningens midler på en spærret konto i et lokalt pengeinstitut i 5 år under administration af idrætsunionen i Kalundborg til fordel for en ny hundeførerforening under Danmarks civile Hundeførerforening alternativt en hundeforening, med et formål som DcH`s beliggende i Kalundborg kommune. Skulle en sådan ikke blive oprettet inden for dette åremål overgår midlerne til en fond til fordel for sporten i Kalundborg Kommune.

 

12.6 Foreningens bygninger og materiel overlades ligeledes i 5 år til administration af idrætsunionen i Kalundborg med samme formål som ovenstående.

Nyheder

Sponsorer